Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

24 sierpnia 2017 11:28 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 

RG.6733.18.2017.HP2.6

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 07.08.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Stryczyńskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym to jest:

- budowy linii kablowej SN 15 kV o długości około 380 m, planowanych na działkach o nr ew.: 26/49,

  27/13, 28/5, 28/6, 32/2, 33/3, 45/1, 160 i 163,

- budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce o nr ew. 45/1,

- budowy linii kablowej nN o długości około 200 m, planowanej na działkach o nr ew.: 26/27, 26/49,

  45/1, 153, 160 i 163,

- demontażu istniejących linii napowietrznych SN i nN o długości około 1.160 m, na działkach o nr

  ew.: 10/1, 10/6, 10/9, 25/1, 26/27, 26/28, 26/29, 26/30, 26/49, 27/13, 28/5, 28/6, 29/1, 31/2, 38, 39/3,

  44/3, 44/5, 45/1, 45/2, 45/6, 46, 147, 149, 153, 160, 163 i 182,

w obrębie Chruszczewo gmina Ciechanów.

 

            Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czer-wca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie

w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi wsi Chruszczewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

Przeczytano: 122 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry