Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

11 sierpnia 2017 08:29 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

RG.6220.135.2016.HP2.35

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

 

                Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r.

o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i poz. 2171), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek CEDROB S.A. z siedzibą w miejscowości Ujazdówek 2A (06-400), wydana została decyzja zmieniająca decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach znak RG.6220.1.2014.HP2 z 06.02.2014 r. i RG. 6220.15.2015.HP2.21 z 18.05.2016 r. w części dotyczącej pla-nowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni drobiu nr 3 (obecnie zakład kurczaka) na działce

o nr ew. 199/3 obręb Ujazdówek gmina Ciechanów.

 

                Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnie-niem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- wywieszenie w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia,

- przekazanie Sołtysom wsi: Ujazdowo i Ujazdówek celem podania do wiadomości mieszkańcom sołectw

  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579.   

                                                                                             

Przeczytano: 277 razy.| Wydrukuj|Do góry