Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

03 sierpnia 2017 10:04 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 03 sierpnia 2017 r.

 

RG.6733.17.2017.HP2.13

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 03 sierpnia 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji umarzającej wszczęte, na wniosek ENERGA OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym to jest:

- budowy linii napowietrznych SN 15 kV o długości około 380 m, planowanych na działkach o nr ew.:

  26/49, 27/13, 32/2, 33/3, 45/1, 160 i 163,

- budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działce o nr ew. 45/1,

- budowy linii napowietrzno-kablowej nN o długości około 200 m, planowanej na działkach o nr ew.:

  26/27, 26/49, 45/1, 153, 160 i 163,

- demontażu istniejących linii napowietrznych SN 15 kV o długości około 1.160 m, na działkach o nr

  ew.: 10/1, 10/6, 10/9, 25/1, 26/27, 26/28, 26/29, 26/30, 26/49, 27/13, 28/5, 28/6, 29/1, 31/2, 38, 39/3,

  44/3, 44/5, 45/1, 45/2, 45/6, 46, 147, 149, 153, 160 i 163,

w obrębie Chruszczewo gmina Ciechanów.

 

                01.08.2017 r. Pełnomocnik Wnioskodawcy wycofał swój wniosek, motywując zmianą wytycznych ENERGA OPERATOR S.A.

 

                Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

 

                Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia.

 

                Zawiadomienie stron o wydanej decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 157), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano właścicielom nieruchomości, na których była planowana lokalizacja inwestycji oraz Sołtysowi Sołectwa Chruszczewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 262 razy.| Wydrukuj|Do góry