Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

01 sierpnia 2017 12:15 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 01 sierpnia 2017 r.

 

RG.6220.5.2017.HP2.16

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 01 sierpnia 2017 r.

 

                Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych - 3 otwory studzienne o głębokości: studnia nr 6 – 80,50 m; studnia nr 7 – 57,45 m; studnia nr 8 – 63,00 m (o zdolności poboru wody: studnia nr 6 – 80 m3/h, studnia nr 7 – 40 m3/h, studnia nr 8 – 50 m3/h), planowanych na działce o nr ew. 204/2 w obrębie Ujazdówek gmina Ciechanów,

Wójt Gminy Ciechanów uprzejmie informuje, że:

 

1. w dniu 31.07.2017 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Ciechanów opinia znak WOOŚ-I.4240.713.2017.JCH

   z 24.07.2017 r., w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził opinię, że istnieje

   konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

  

2. w dniu 27.07.2017 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Ciechanów opinia sanitarna znak ZNS.712.21.66.2017 z

   24.07.2017 r., w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził brak potrzeby

   przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia;

 

3. w dniu 01.08.2017 r. Wójt Gminy Ciechanów wydał postanowienie, w którym postanowił nałożyć obowiązek

   przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia na środowisko.

   Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy oos dane o postanowieniu zostały zamieszczone w publicznie dostęp-

   nym wykazie zawierającym dane o środowisku.

 

                Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20), obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie prowadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czyn-nego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów

i materiałów, zgłoszonych żądań oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500.    

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

                Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów

  (bip.gminaciechanow.pl) oraz Urzędu Miasta Ciechanów (bip.umciechanów.pl);

- przekazanie Sołtysom sołectw: Chruszczewo, Gąski, Gumowo, Kanigówek, Kownaty Żędowe, Niechodzin,

  Pęchcin, Rutki-Begny, Rutki-Borki, Rutki-Głowice, Rutki-Marszewice, Rykaczewo, Ujazdowo, Ujazdówek  

  i Wola Pawłowska z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób

  zwyczajowo przyjęty;

- przesłano do Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck dla przekazania Sołtysowi sołectwa Sulerzyż celem podania do

  publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty;

- przesłano do Urzędu Gminy Ojrzeń dla przekazania Sołtysowi sołectwa Kownaty Borowe celem podania do

  publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty;

- przesłano do Urzędu Gminy Regimin dla przekazania Sołtysowi sołectwa Pawłówko celem podania do

  publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty;

- przekazano Wnioskodawcy celem wywieszenia w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia.

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 261 razy.| Wydrukuj|Do góry