Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

27 lipca 2017 15:01 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 lipca 2017 r.

 

RG.6733.15.2017.HP2.13

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 27 lipca 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 15/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN/nN 15/0,4 kV oraz demontaż linii napowietrznej i urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV, na działkach o nr ew.: 34, 61 i 132 w obrębie Kargoszyn gmina Ciechanów.

 

                Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

 

                Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia.

 

                Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                Zawiadomienie stron o wydanej decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano właścicielom nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Kargoszyn z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 285 razy.| Wydrukuj|Do góry