Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

25 lipca 2017 15:07 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 lipca 2017 r.

RG.6733.14.2017.HP2.12

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 25 lipca 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 14/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym to jest:

- przebudowy napowietrznej słupowej stacji transformatorowej SN/nN - 1 szt.,

- przebudowy linii napowietrznej nN 0,4 kV na typ AsXSn o długości trasy ok. 543,0 m,

- budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV typ AsXSn o długości trasy ok. 531,0 m,

- przebudowy przyłączy napowietrznych nN - 3 szt.,

- budowy przyłączy napowietrznych nN - 4 szt.,

na działkach o nr ew.: 71, 74, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 114, 116, 117, 118, 127/3, 127/4, 144, 149, 150/1 i 150/2 w obrębie Rzeczki gmina Ciechanów.

 

                Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

 

                Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia.

 

                Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania adminis-tracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.1)), w związku z art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmia-nie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano właścicielom nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Rzeczki z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                              Marek Kiwit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138

Przeczytano: 272 razy.| Wydrukuj|Do góry