Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

25 lipca 2017 09:57 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10 lipca 2017 r.

RG.6220.5.2017.HP2.2

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 10 lipca 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 335, z późn. zm.1)) zwanej dalej ustawą ooś, art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.2)) zawiadamiam, że w dniu 3.07.2017 r. wszczęte zostało, na wniosek CEDROB S.A. Ujazdówek 2A (06-400), postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-cego na wykonaniu zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych - 3 otwory studzienne o głębo-kości: studnia nr 6 – 80,50 m; studnia nr 7 – 57,45 m; studnia nr 8 – 63,00 m (o zdolności poboru wody: studnia nr 6 – 80 m3/h, studnia nr 7 – 40 m3/h, studnia nr 8 – 50 m3/h), planowanych na działce o nr ew. 204/2 w obrębie Ujazdówek gmina Ciechanów.

 

                Na obecnym etapie, zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochro-ny Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Ciechanowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o opinie w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

                Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20) obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie pro-wadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego

w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

 

                Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów

  (bip.gminaciechanow.pl) oraz Urzędu Miasta Ciechanów (bip.umciechanów.pl);

- przekazanie Sołtysom sołectw: Chruszczewo, Gąski, Gumowo, Kanigówek, Kownaty Żędowe, Niechodzin,

  Pęchcin, Rutki-Begny, Rutki-Borki, Rutki-Głowice, Rutki-Marszewice, Rykaczewo, Ujazdowo, Ujazdówek  

  i Wola Pawłowska z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób

  zwyczajowo przyjęty;

- przesłano do Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck dla przekazania Sołtysowi sołectwa Sulerzyż celem podania do

  publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty;

- przesłano do Urzędu Gminy Ojrzeń dla przekazania Sołtysowi sołectwa Kownaty Borowe celem podania do

  publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty;

- przesłano do Urzędu Gminy Regimin dla przekazania Sołtysowi sołectwa Pawłówko celem podania do

  publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty;

- przekazano Wnioskodawcy celem wywieszenia w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia.

 

                                                                                                                              WÓJT GMINY CIECHANÓW

                                                                                                                                               Marek Kiwit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1936, z 2016 r. poz. 831, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579 i poz. 2003 oraz z 2017 r. poz. 820.

2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 868, poz. 996, poz. 1579 i poz. 2138 oraz z 2017 r. poz. 935.

Przeczytano: 261 razy.| Wydrukuj|Do góry