Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

11 lipca 2017 13:30 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lipca 2017 r.

RG.6220.137.2016.HP2.56

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 11 lipca 2017 r.

 

 

                Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i poz. 2171) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek właściciela działki o nr ew. 52 w obrębie Modła gmina Ciechanów, po przeprowadzeniu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploatacji 15 kurników do ściółkowego chowu drobiu - brojlera kurzego o maksymalnej łącznej obsadzie początkowej 903.072 szt. /cykl (3.612,3 DJP), w obrębie Fermy Drobiu w miejscowości Modła gmina Ciechanów powiat ciechanowski, w granicach działki o nr ew. 52”, wydana została decyzja odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

 

                Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy dane o decyzji zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku.

 

                Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- przekazanie Wnioskodawcy celem wywieszenia w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia,

- przekazanie Sołtysowi wsi Modła z prośbą o podanie do wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób

  zwyczajowo przyjęty,

- przesłanie do Urzędu Gminy Strzegowo dla przekazania Sołtysowi wsi Unikowo celem podania do publicznej

  wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                                             WÓJT GMINY CIECHANÓW

                                                                                                                                               Marek Kiwit

Przeczytano: 275 razy.| Wydrukuj|Do góry