Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

24 kwietnia 2017 10:41 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2017 r.

RG.6733.10.2017.HP2.4

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 20.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym (inwes-tycji planowanej przez Gminę Ciechanów) - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 129

i  150/15 w obrębie Gorysze gmina Ciechanów.

 

                Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja oraz Sołtysowi wsi Gorysze z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                                              WÓJT GMINY CIECHANÓW

                                                                                                                                               Marek Kiwit

Przeczytano: 329 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry