Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

12 kwietnia 2017 10:32 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 kwietnia 2017 r.

RG.6220.135.2015.HP2.19

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w och-ronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i poz. 2171) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RG.6220.1.2014.HP2 z 06.02.2014 r. oraz znak RG.6220.15.2015.HP2.21 z 18.05.2016 r. w części dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni drobiu nr 3 na działce o nr ew. 199/3 obręb Ujazdówek gmina Ciechanów.

Jednocześnie informuję, że:

1. Na wniosek CEDROB S.A., Ujazdówek 2A (06-400) w dniu 07.10.2016 r. wszczęte zostało postępowanie

   administracyjne w sprawie wydania zmiany wyżej wymienionych decyzji, w ramach którego przeprowadzana

   jest ocena oddziaływania na środowisko.

2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Ciechanów.

3. Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,

   a do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.

4. Dane o: wniosku (22/2016), postanowieniu (24/2016) wydanym przez Wójta Gminy Ciechanów, raporcie

   oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (4/2017) zostały zamieszczone w publicznie dostępnym

   wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Urząd Gminy Ciechanów.

5. Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. wnioskiem z wymaganymi załączni-

   kami oraz innymi dokumentami zgromadzonymi w trakcie trwania postępowania.

6. W/w dokumenty będą wyłożone do wglądu od dnia 20 kwietnia 2017 r. do dnia 10 maja 2017 r. włącznie,

   w Urzędzie Gminy Ciechanów, pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1500.

7. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,

   w terminie 21 dni, tj. określonym w pkt 6 niniejszego obwieszczenia.

8. Uwagi i wnioski: w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicz-

   nej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, można składać w siedzibie

   Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów bądź pod adresem urzad@gminaciechanow.pl

9. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych, w terminie podanym w pkt 6, uwag i wniosków jest Wójt

   Gminy Ciechanów.

10. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, określonego w pkt 6 niniejszego obwieszczenia,

   pozostawia się bez rozpatrzenia.

11. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie

   Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń

   w Urzędzie, wywieszenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, przekazanie sołtysom wsi: Ujazdowo

   i Ujazdówek z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo

   przyjęty.

 

                                                                                                                              WÓJT GMINY CIECHANÓW

                                                                                                                                               Marek Kiwit

Przeczytano: 346 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry