Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

11 kwietnia 2017 11:01 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 kwietnia 2017 r.

RG.6220.132.2016.HP2.49

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

 

                Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 11, 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Witold Piętka Z.U.H. KOPTRANS w Ciechanowie (06-400) przy ul. Mazowieckiej 9A, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji technologicznej - wytwórni mas bitumicznych MARINI model M90E150 o wydajności 90 Mg/godz., planowanej na działce o nr ew. 161 w obrę-bie Kanigówek gmina Ciechanów.

 

                Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy dane o decyzji zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku.

 

                Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnie-niem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- przekazanie Sołtysowi wsi Kanigówek celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w

  sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                                              WÓJT GMINY CIECHANÓW

                                                                                                                                               Marek Kiwit

Przeczytano: 274 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry