Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

17 marca 2017 12:34 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 marca 2017 r.

RG.6220.8.2016.HP2.77

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 17 marca 2017 r.

 

                Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowis-ko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i poz. 2171), podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek właściciela gospodarstwa rolnego w Rutkach-Borkach 5, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-cego na rozbudowie budynku chlewni z obecnej obsady 61,6 DJP do planowanej obsady 107,8 DJP na działce o nr ew. 321 w obrębie Rutki-Borki gmina Ciechanów.

 

                Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy dane o decyzji zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku.

 

                Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnie-niem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatwego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- przekazanie Sołtysowi Sołectwa Rutki-Borki celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa

  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                                              WÓJT GMINY CIECHANÓW

                                                                                                                                               Marek Kiwit

Przeczytano: 380 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry