Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

16 marca 2017 11:37 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16 marca 2017 r.

RG.6733.3.2017.HP2.8

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 16 marca 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji Nr 3/2017 Wójta Gminy Ciechanów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa sieci energetycz-nej kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x70 mm2 o długości trasy ok. 377 m ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej na działkach o nr ew.: 60, 113/4, 113/6, 113/7, 113/11, 113/12, 113/16, 178/1, 178/2 i 179/2 w obrębie Nużewo gmina Ciechanów.

 

                Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 900 do 1500 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

 

                Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia.

 

                Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania adminis-tracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano właścicielom nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja oraz Sołtysowi Sołectwa Nużewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                                              WÓJT GMINY CIECHANÓW

                                                                                                                                               Marek Kiwit

Przeczytano: 391 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry