Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

09 marca 2017 08:10 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 08 marca 2017 r.

RG.6220.137.2016.HP2.16

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 08 marca 2017 r.

 

                Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 paź-dziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i poz. 2171) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie

i eksploatacji 15 kurników do ściółkowego chowu drobiu - brojlera kurzego o maksymalnej łącznej obsadzie początkowej 903.072 szt. /cykl (3.612,3 DJP), w obrębie Fermy Drobiu w miejscowości Modła gmina Ciechanów powiat ciechanowski, w granicach działki o nr ew. 52”.

Jednocześnie informuję, że:

1. Na wniosek właściciela działki o nr ew. 52 w obrębie Modła, w dniu 23.12.2016 r. wszczęte zostało postępo-

   wanie administracyjne w sprawie wydania wyżej wymienionej decyzji, w ramach którego przeprowadzana jest

   ocena oddziaływania na środowisko.

2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Ciechanów.

3. Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie,

   a organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.

4. Dane o: wniosku (27/2016), raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (28/2016) zostały

   zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Urząd Gminy

   Ciechanów.

5. Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. wnioskiem z wymaganymi załączni-

    kami oraz innymi dokumentami zgromadzonymi w trakcie trwania postępowania.

6. W/w dokumenty będą wyłożone do wglądu od dnia 16 marca 2017 r. do dnia 05 kwietnia 2017 r. włącznie,

   w Urzędzie Gminy Ciechanów, pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1500.

7. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa,

   w terminie 21 dni, tj. określonym w pkt 6 niniejszego obwieszczenia.

8. Uwagi i wnioski: w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicz-

   nej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, można składać w siedzibie

   Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów bądź pod adresem urzad@gminaciechanow.pl

9. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych, w terminie podanym w pkt 6, uwag i wniosków jest Wójt

   Gminy Ciechanów.

10. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, określonego w pkt 6 niniejszego obwieszczenia,

   pozostawia się bez rozpatrzenia.

11. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie

   Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń

   w Urzędzie, wywieszenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, przekazanie Sołtysowi wsi Modła i za

   pośrednictwem Urzędu Gminy Strzegowo Sołtysowi wsi Unikowo z prośbą o podanie do publicznej

   wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                                                                        Marek Kiwit

                                                                                                                                

Przeczytano: 418 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry