Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

09 marca 2017 08:09 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

 

                                                                                          Ciechanów, dnia 08 marca 2017 r.

RG.6220.137.2016.HP2.10

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

                Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1936 i poz. 2171) oraz art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.2)) zwanej dalej Kpa, zawiadamiam, że w dniu 23.12.2016 r. wszczęte zostało, na wniosek właściciela działki o nr ew. 52 w obrębie Modła gmina Ciechanów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i eksploa-tacji 15 kurników do ściółkowego chowu drobiu - brojlera kurzego o maksymalnej łącznej obsadzie początkowej 903.072 szt. /cykl (3.612,3 DJP), w obrębie Fermy Drobiu w miejscowości Modła gmina Ciechanów powiat ciechanowski, w granicach działki o nr ew. 52”.

 

                Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w BIP Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),

- przekazano stronom postępowania,

- przekazano Wnioskodawcy celem wywieszenia w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia.

- przekazano Sołtysowi wsi Modła z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa

  w sposób zwyczajowo przyjęty,

- przesłano do Urzędu Gminy Strzegowo dla przekazania Sołtysowi wsi Unikowo celem podania do publicznej

  wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                                              Z up. Wójta Gminy Ciechanów

                                                                                                                                         Sekretarz Gminy

                                                                                                                                

Przeczytano: 349 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry