Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

20 lutego 2017 08:13 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 lutego 2017 r.

RG.6733.3.2017.HP2.4

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 14 lutego 2017 r.

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamiam, że 08.02.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku działającej przez pełnomocnika Pana Antoniego Jastrzębskiego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym to jest budowy energetycznej linii kablowej nN 0,4 kV typu YAKXS 4x70 mm2 o długości trasy ok. 377 m ze złączami kablowo-pomiarowymi, planowanej na działkach o nr ew.: 60, 113/4, 113/6, 113/7, 113/11, 113/12, 113/16, 178/1, 178/2 i 179/2 w obrębie Nużewo gmina Ciechanów

 

            Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czer-wca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi wsi Nużewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                               Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                                         Marek Kiwit

                                                                                                                                 

Przeczytano: 357 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry