Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

27 stycznia 2017 10:22 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

                                                                                                              Ciechanów, dnia 27 stycznia 2017 r.

RG.6220.3.2017.HP2.2

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

                Zgodnie z art. 73 ust. 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-wania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.1)) oraz art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm2)) zawiadamiam, że w dniu 24.01.2017 r. wszczęte zostało, na wniosek CEDROB S.A. z siedzibą w miejscowości Ujazdówek 2A (06-400), postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RG.6220.1.2014.HP2 z 06.02.2014 r. i RG.6220.15.2015.HP2.21 z 18.05.2016 r. w części dotyczącej planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Produkcji Mączki na działce o nr ew. 199/3 w obrębie Ujazdówek gmina Ciechanów.

 

                Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia oraz zapo-znać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie;

- dane o wniosku w publicznie dostępnym wykazie pod numerem 5/2017,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl),

- przekazano stronom postępowania,

- przekazano oraz Sołtysom wsi: Ujazdowo i Ujazdówek z prośbą o podanie do publicznej wiadomości

  mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

                                                                                                              Z up. WÓJTA  GMINY  CIECHANÓW

                                                                                                                               Sekretarz Gminy

                                                                                                                                

Przeczytano: 438 razy.| Wydrukuj|Poleć znajomemu|Do góry