Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

01 września 2017 08:18 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r.

RG.6220.5.2017.HP2.25 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2017 r. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej Kpa i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2017 08:06 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2017 r.

RG.6733.5.2017.HP2.11 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-trzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wydanym postanowieniu prostującym omyłki...

czytaj więcej »

25 sierpnia 2017 11:24 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2017 r.

RG.6733.19.2017.HP2.4 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 22.08.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

czytaj więcej »

25 sierpnia 2017 08:12 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazdówek oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek

Ciechanów 24 sierpnia 2017r. PP.6724.2.2016.2017 PP.6724.3.2016.2017 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazdówek oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek ...

czytaj więcej »

24 sierpnia 2017 12:30 | Komunikaty

Zawiadomienie

czytaj więcej »

24 sierpnia 2017 11:28 | Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 sierpnia 2017 r.

RG.6733.18.2017.HP2.6 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 sierpnia 2017 r. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że 07.08.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek ENERGA-OPERATOR...

czytaj więcej »

11 sierpnia 2017 08:29 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 sierpnia 2017 r.

RG.6220.135.2016.HP2.35 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 sierpnia 2017 r. Zgodnie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

czytaj więcej »