Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Aktualności

16 listopada 2016 10:58 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 10.11.2016r.

 

OP.0002.9.2016

                   

 

                                                     

 

                                                                       Radni Gminy/Wszyscy                                                                                                                          

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446)) zwołuję XX Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 24 listopada 2016 roku tj. (czwartek) w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

Początek obrad o godz. 10.00

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia  średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Ciechanów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb i zakres prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechanów”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Ciechanów w Kargoszynie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Ciechanów w miejscowości Rykaczewo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Gąski.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Gorysze.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Chruszczewo.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.

 

     

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy


                                                                                    Eugeniusz Olszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 500 razy.| Wydrukuj|Do góry