Urząd Gminy Ciechanów
http://gminaciechanow.pl

23 sierpnia 2017 13:04 | Aktualności | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wójt Gminy Ciechanów zawiadamia, iż uchwałą nr XXVII/158/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty             (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6595) zostały zmienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości.

Od 1 października 2017 roku stawki dla mieszkańca miesięcznie wynoszą :

8 zł  - Odpady zbierane w sposób selektywny

14 zł - Odpady zbierane w sposób zmieszany

 

Opłaty wnosi się kwartalnie w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ciechanów: 51 8230 0007 3000 5019 2000 0001 Bank Spółdzielczy Płońsk o/ Ciechanów w terminach:

•             28 lutego za I kwartał,

•             31 maja za II kwartał

•             31 sierpnia za III kwartał

•             30 listopada za IV kwartał

 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty zaistniałej zmiany.

 

Informujemy, iż w przypadku złożenia deklaracji na odbiór  odpadów selektywnych i niewywiązanie się ze złożonej deklaracji zostaną naliczone opłaty jak za odpady  zmieszane.